အေမရိကန္ လက္သီးေၾကာင့္ ေခါင္းမေထာင္ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္သြားနုိင္တဲ့ တရုတ္

Photo: Finantial times

” ဘယ္ သူ ပို ခံ ရ မ လဲ ”

တ ရုတ္ အ ေမ ရိ ကန္ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ျပန္ စ လိုက္ တာ ဘယ္ သူ ေတြ အ က်ိဳး ပို ရွိ မ လဲ ။

ေျပာ ရ ရင္ နွစ္ ဖက္ စ လံုး နစ္ နာ မွာ ပါ ။

ေတြး ရ မွာ ေရ ရွည္ ဘယ္ သူ ပို သာ မ လဲ ဆို တာ ပဲ ။

ေလာ ေလာ ဆယ္ မွာ အ ေမ ရိ ကန္ နည္း နည္း ပို သာ နိုင္ ၿပီး ေရ ရွည္ မွာ တ ရုတ္ ပို အ ထိ နာ မယ္ ။

ဒါ ဆို တစ္ ေလွ်ာက္ လံုး အ ေမ ရိ ကန္ သာ တာ ေပါ့ လို႔ ေမး မယ္ ။ အ ေမ ရိ ကန္ လည္း ထိ မွာ ပါ ပဲ ။ ဥ ပ မာ

အ ခု တ ရုတ္ က တင္ ပို႔ တဲ့ ကုန္ ေတြ ကို အ ေမ ရိ ကန္ က အ ခြန္ ေတြ ျမႇင့္ လိုက္ တာ ကို ပို ေပး ရ မယ့္ သူ ေတြ က တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ထဲ သြား ၿပီး စက္ ရံု ေထာင္ အ လုပ္ လုပ္ ေန တဲ့ အ ေမ ရိ ကန္ အ မ်ား စု က ေပး ရ မွာ ။

CNN

ဒါ ဆို ဘာ လို အ ေမ ရိ ကန္ က ကိုယ့္ လူ ေတြ ေပး ရ မယ့္ အ ခြန္ ကို ပို ေတာင္း တာ လဲ ဆို ရင္ အ ေမ ရိ ကန္ ေတြ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ထဲ က စက္ ရံု ေတြ ျပန္ ရုပ္ သိမ္း ေစ ဖို႔ ပဲ ။

အ ေမ ရိ ကန္ အ ပါ အ ဝင္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ထဲ မွာ လုပ္ သား ခ နည္း လို႔ စက္ ရံု ေထာင္ ထား တဲ့ သူ ေဌး နိုင္ ငံ က စက္ ရံု အ လုပ္ ရံု ေတြ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က အ ပ က်န္ တဲ့ ဘယ္ နိုင္ ငံ ကို မ ဆို သြား လုပ္ အ ေမ ရိ ကန္ က ခြင့္ ျပဳ တယ္ ။ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ မွာ ရင္း နွီး ျမဳတ္ နွံ မႈ မ လုပ္ ရင္ ၿပီး ေရာ ဆို တဲ့ မူ ပါ ။

ဒီ ကိ စၥ ၾကာ လာ ရင္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ထဲ မွာ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ သား စက္ ရံု ေတြ ပဲ က်န္ ခဲ့ လိမ့္ မယ္ ။ အဲ့ ဒီ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ သား စက္ ရံု က ထြက္ တဲ့ ကုန္ ပ စၥည္း ေတြ က လည္း အ ေမ ရိ ကန္ ရဲ႕ ဝယ္ လို အား ေၾကာင့္ အ ေမ ရိ ကန္ ကို ပဲ ဦး တည္ ၿပီး ထုတ္ လုပ္ ရ မွာ ။

ဒီ အ ခါ အ ခြန္ ေတြ ျမင့္ ေန ေတာ့ ၾကာ ၾကာ ေတာင့္ ခံ ၿပီး စက္ ရံု လည္ ပတ္ ဖို႔ ခံ နိုင္ ၾက မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ။ သ ေဘာ က တ ရုတ္ ႏုိင္ ငံ က ထုတ္ တဲ့ ပ စၥည္း တစ္ မ်ိဳး နဲ႔ အ လား တူ ပ စၥည္း မ်ိဳး တစ္ ျခား နိုင္ ငံ တစ္ ခု ခု မွာ ထုတ္ ၿပီး အ ေမ ရိ ကန္ ကို ေရာင္း မယ္ ဆို ရင္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ထုတ္ Made in China က ေဈး ပို ၿပီး ႀကီး ေန လိမ့္ မယ္ ။

Getty Images

ဒါ ဆို တ ရုတ္ ပ စၥည္း ဘယ္ သူ မွ ဝယ္ ေတာ့ မွာ မ ဟုတ္ ေတာ့ ဘူး ။

ဒီ လို မ ျဖစ္ ေစ ခ်င္ ရင္ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ထဲ မွာ စက္ ရံု ေဆာက္ ၿပီး ဆက္ လုပ္ မ လား ဗီ ယက္ နမ္ သို႔ မ ဟုတ္ တစ္ ျခား အာ ဆီ ယံ နိုင္ ငံ သို႔ မ ဟုတ္ တစ္ ျခား တ တိ ယ နိုင္ ငံ ထဲ ကို စက္ ရံု ေတြ ေရႊ႕ ရ မ လား ဆို တာ ၾကာ ေလ ေမး စ ရာ မ လို မယ့္ ကိ စၥ ျဖစ္ လာ လိမ့္ မယ္ ။

အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ ထ ရမ့္ က သူ႔ နိုင္ ငံ သား ေတြ သူ႔ နိုင္ ငံ ထဲ မွာ ပဲ အ လုပ္ လုပ္ ၾက ဖို႔ ကို လို လား သူ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ သူ က တ ရုတ္ နဲ႔ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ မ စ ခင္ က တည္း က အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ရဲ႕ ကု မၸ ဏီ ဆိုင္ ရာ အ ခြန္ အ ေကာက္ ေတြ ေလ်ာ့ ေပး တဲ့ ဥ ပ ေဒ ကို ျပ ဌာန္း ထား ခဲ့ တယ္ ။

တစ္ ခ်ိန္ တည္း မွာ လည္း အ ေမ ရိ ကန္ ကု မၸ ဏီ ေတြ အ ေမ ရိ ကန္ နိုင္ ငံ ကို ျပန္ လာ ဖို႔ ေျပာင္ ေျပာင္ တင္း တင္း ပဲ ေျပာ ဆို ျပန္ ေခၚ ခဲ့ တယ္ ။

ထ ရမ့္ အ ခု လို အ ခြန္ ေတြ ျမႇင့္ လိုက္ ၿပီ ဆို ရင္ အ နည္း ဆံုး အ ေမ ရိ ကန္ ကု မၸ ဏီ ေတြ နိုင္ ငံ ကို ျပန္ ရင္ ျပန္ မ ျပန္ ရင္ ေန ရာ ေရႊ႕ ဖို႔ လုပ္ ရ ပါ ေတာ့ မယ္ ။

အ ေမ ရိ ကန္ က တ ရုတ္ နဲ႔ အ ၿပိဳင္ အ ခြန္ တိုး ေကာက္ တဲ့ အ ခါ မွာ တ ရုတ္ ဖက္ က ေကာက္ ခံ နိုင္ တာ ထက္ ေလး ငါး ဆ ပို ေကာက္ နိုင္ တယ္ ။ ဒါ ေၾကာင့္ အ ေမ ရိ ကန္ သ မၼ တ က သူ အ သာ စီး ရ တယ္ လို႔ ေျပာ ခဲ့ တာ ။ ဒါ ေၾကာင့္ တစ္ နွစ္ အ တြင္း အ ခြန္ ေကာက္ လို႔ ပို ေငြ က အ ေမ ရိ ကန္ ဖက္ မွာ ဘီ လီ ယံ ရာ ခ်ီ ရွိ နိုင္ တယ္ ။

ဒါ ေရ တို မွာ တ ရုတ္ ကို အ ေမ ရိ ကန္ သာ တယ္ လို႔ ေယ ဘူ ယ် ေျပာ လို႔ ရ တဲ့ အ ေၾကာင္း ပဲ ။

ေရ ရွည္ ေလး ငါး ဆယ္ နွစ္ သာ အ ခု ပံု စံ အ တိုင္း ျဖစ္ သြား ရင္ ဘယ္ ရင္း နွီ ျမဳတ္ နွံ သူ မွ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ မွာ စက္ ရံု ေဆာက္ ၿပီး ရင္း နွီး ျမဳတ္ နွံ ဖို႔ စိတ္ ကူး ၾက ေတာ့ မွာ မ ဟုတ္ ဘူး ။ ဒါ ဆို တ ရုတ္ ရဲ႕ စီး ပြား ေရး ပူး ေပါင္း ႀကီး ေပါက္ ထြက္ ၿပီ ပဲ ။ ခ်မ္း သာ ဖူး သြား ၿပီး ျဖစ္ တဲ့ တ ရုတ္ ေတြ ဒီ ဒဏ္ ကို တ ရုတ္ မ ခံ နိုင္ ပါ ဘူး ။

တ ရုတ္ သူ ေဌး ေတြ အ စု လိုက္ အ ၿပံဳ လိုက္ ေန ရပ္ စြန္႔ ခြာ ၾက ပါ လိမ့္ မယ္ ။ ပိုင္ ဆိုင္ မႈ နဲ႔ ရင္း နွီး ျမဳတ္ နွံ မႈ ေတြ ၊ ပ ညာ တတ္ ဦး ေဏွာက္ ေတြ ေန ရာ ေျပာင္း သြား ၾက ပါ လိမ့္ မယ္ ။

BBC

လူ ဦး ေရ သန္း ၁၅၀၀ ေလာက္ ရွိ ၿပီး ကြန္ ျမဴ နစ္ သံ လက္ သီး စ နစ္ နဲ႔ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေန တဲ့ တစ္ နိုင္ ငံ စ နစ္ နွစ္ မ်ိဳး ဆို တဲ့ တ ရုတ္ ျပည္ ဆို ဗီ ယက္ ရု ရွား နိုင္ ငံ လို မ ျဖစ္ ေအာင္ က်ား ကန္ ရ ပါ လိမ့္ မယ္ ။

ေခတ္ သစ္ ပိုး လမ္း မ နဲ႔ အ ေမ ရိ ကန္ ရဲ႕ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ကို ေရွာင္ လႊဲ မယ္ လို႔ စီ စဥ္ တဲ့ တ ရုတ္ ရဲ႕ စီ မံ ကိန္း က အ ႏၲ ရယ္ မ်ား ပါ တယ္ ။ ပိုး လမ္း မ စီ မံ ကိန္း ရဲ႕ အ စိတ္ အ ပိုင္း နိုင္ ငံ ေတြ အ တြက္ ပါ အ ႏၲ ရယ္ အ ေငြ႕ အ သက္ ေတြ ရွိ နိုင္ ပါ တယ္ ။

ဒါ က ေရ ရွည္ မွာ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ ပို ၿပီး ထိ ခိုက္ နိုင္ မယ္ ဆို တာ ကို ေတြး မိ ေစ ပါ တယ္ ။

တ ရုတ္ အ ေမ ရိ ကန္ ကုန္ သြယ္ ေရး စစ္ ပြဲ မွာ အ က်ိဳး မ်ား ေစ မယ့္ နိုင္ ငံ ေတြ က ေတာ့ ဥ ေရာ ပ EU နိုင္ ငံ ေတြ ရယ္ အာ ဖ ရိ က နဲ႔ လက္ တင္ အ ေမ ရိ က နိုင္ ငံ ေတြ ျဖစ္ ပါ လိမ့္ မယ္ ။ သာ မန္ အား ျဖင့္ အာ ဆီ ယံ နိုင္ ငံ ေတြ က နီး နီး ကပ္ ကပ္ အ က်ိဳး ရွိ နိုင္ ေပ မယ့္ တ ရုတ္ နဲ႔ အာ ဆီ ယံ နိုင္ ငံ ေတြ အ ေစး မ ကပ္ ပါ ဘူး ။

အ ေမ ရိ ကန္ က လည္း ပိုး လမ္း မ စီ မံ ကိန္း ထဲ မွာ အ ဓိ က ေန ရာ က ပါ ဝင္ ၾက မယ့္ အာ ဆီ ယံ နိုင္္ ငံ ေတြ ကို ေလွ်ာ့ တြက္ မွာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး ။

ဘယ္ လို ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ အ ေနာက္ နိုင္ ငံ ေတြ ထက္ လုပ္ အား ခ သက္ သာ တဲ့ အာ ရွ နိုင္ ငံ ေတြ ၊ အာ ဆီ ယံ နိုင္ ငံ ေတြ က ေတာ့ တ ရုတ္ နိုင္ ငံ က ျပန္ ထြက္ လာ မယ့္ ရင္း နွီး ျမဳတ္ နွံ မႈ ေတြ ကို လက္ ခံ ရ ရွိ ၾက မွာ ပါ ပဲ ။ အ ဆင္ သင္ ျပင္ ထား ၾက ဖို႔ သာ လို ပါ တယ္ ။

ေတာ္ ေသး တယ္ ေရး ေန တုန္း မီး လာ လို႔ ။

မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ )
၁၄ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၉

မိုး တင့္ ေဆြ
၁၅ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၉
ဗု ဒၶ ဟူး ။

ဆရာ မိုး တင့္ ( ရန္ ကုန္ တ ကၠ သိုလ္ ) ၏ ေဆာင္းပါးကုိေလးစားစြင္ျဖင့္ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ .။


#Unicode Version

” ဘယ် သူ ပို ခံ ရ မ လဲ ”

တ ရုတ် အ မေ ရိ ကန် ကုန် သွယ် ရေး စစ် ပြန် စ လိုက် တာ ဘယ် သူ တွေ အ ကျိုး ပို ရှိ မ လဲ ။

ပြော ရ ရင် နှစ် ဖက် စ လုံး နစ် နာ မှာ ပါ ။

တွေး ရ မှာ ရေ ရှည် ဘယ် သူ ပို သာ မ လဲ ဆို တာ ပဲ ။

လော လော ဆယ် မှာ အ မေ ရိ ကန် နည်း နည်း ပို သာ နိုင် ပြီး ရေ ရှည် မှာ တ ရုတ် ပို အ ထိ နာ မယ် ။

ဒါ ဆို တစ် လျှောက် လုံး အ မေ ရိ ကန် သာ တာ ပေါ့ လို့ မေး မယ် ။ အ မေ ရိ ကန် လည်း ထိ မှာ ပါ ပဲ ။ ဥ ပ မာ

အ ခု တ ရုတ် က တင် ပို့ တဲ့ ကုန် တွေ ကို အ မေ ရိ ကန် က အ ခွန် တွေ မြှင့် လိုက် တာ ကို ပို ပေး ရ မယ့် သူ တွေ က တ ရုတ် နိုင် ငံ ထဲ သွား ပြီး စက် ရုံ ထောင် အ လုပ် လုပ် နေ တဲ့ အ မေ ရိ ကန် အ များ စု က ပေး ရ မှာ ။

ဒါ ဆို ဘာ လို အ မေ ရိ ကန် က ကိုယ့် လူ တွေ ပေး ရ မယ့် အ ခွန် ကို ပို တောင်း တာ လဲ ဆို ရင် အ မေ ရိ ကန် တွေ တ ရုတ် နိုင် ငံ ထဲ က စက် ရုံ တွေ ပြန် ရုပ် သိမ်း စေ ဖို့ ပဲ ။

အ မေ ရိ ကန် အ ပါ အ ဝင် တ ရုတ် နိုင် ငံ ထဲ မှာ လုပ် သား ခ နည်း လို့ စက် ရုံ ထောင် ထား တဲ့ သူ ဌေး နိုင် ငံ က စက် ရုံ အ လုပ် ရုံ တွေ တ ရုတ် နိုင် ငံ က အ ပ ကျန် တဲ့ ဘယ် နိုင် ငံ ကို မ ဆို သွား လုပ် အ မေ ရိ ကန် က ခွင့် ပြု တယ် ။ တ ရုတ် နိုင် ငံ မှာ ရင်း နှီး မြုတ် နှံ မှု မ လုပ် ရင် ပြီး ရော ဆို တဲ့ မူ ပါ ။

ဒီ ကိ စ္စ ကြာ လာ ရင် တ ရုတ် နိုင် ငံ ထဲ မှာ တ ရုတ် နိုင် ငံ သား စက် ရုံ တွေ ပဲ ကျန် ခဲ့ လိမ့် မယ် ။ အဲ့ ဒီ တ ရုတ် နိုင် ငံ သား စက် ရုံ က ထွက် တဲ့ ကုန် ပ စ္စည်း တွေ က လည်း အ မေ ရိ ကန် ရဲ့ ဝယ် လို အား ကြောင့် အ မေ ရိ ကန် ကို ပဲ ဦး တည် ပြီး ထုတ် လုပ် ရ မှာ ။

ဒီ အ ခါ အ ခွန် တွေ မြင့် နေ တော့ ကြာ ကြာ တောင့် ခံ ပြီး စက် ရုံ လည် ပတ် ဖို့ ခံ နိုင် ကြ မှာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး ။ သ ဘော က တ ရုတ် နိုင် ငံ က ထုတ် တဲ့ ပ စ္စည်း တစ် မျိုး နဲ့ အ လား တူ ပ စ္စည်း မျိုး တစ် ခြား နိုင် ငံ တစ် ခု ခု မှာ ထုတ် ပြီး အ မေ ရိ ကန် ကို ရောင်း မယ် ဆို ရင် တ ရုတ် နိုင် ငံ ထုတ် Made in China က ဈေး ပို ပြီး ကြီး နေ လိမ့် မယ် ။

ဒါ ဆို တ ရုတ် ပ စ္စည်း ဘယ် သူ မှ ဝယ် တော့ မှာ မ ဟုတ် တော့ ဘူး ။

ဒီ လို မ ဖြစ် စေ ချင် ရင် တ ရုတ် နိုင် ငံ ထဲ မှာ စက် ရုံ ဆောက် ပြီး ဆက် လုပ် မ လား ဗီ ယက် နမ် သို့ မ ဟုတ် တစ် ခြား အာ ဆီ ယံ နိုင် ငံ သို့ မ ဟုတ် တစ် ခြား တ တိ ယ နိုင် ငံ ထဲ ကို စက် ရုံ တွေ ရွှေ့ ရ မ လား ဆို တာ ကြာ လေ မေး စ ရာ မ လို မယ့် ကိ စ္စ ဖြစ် လာ လိမ့် မယ် ။

အ မေ ရိ ကန် သ မ္မ တ ထ ရမ့် က သူ့ နိုင် ငံ သား တွေ သူ့ နိုင် ငံ ထဲ မှာ ပဲ အ လုပ် လုပ် ကြ ဖို့ ကို လို လား သူ ဖြစ် ပါ တယ် ။ သူ က တ ရုတ် နဲ့ ကုန် သွယ် ရေး စစ် မ စ ခင် က တည်း က အ မေ ရိ ကန် နိုင် ငံ ရဲ့ ကု မ္ပ ဏီ ဆိုင် ရာ အ ခွန် အ ကောက် တွေ လျော့ ပေး တဲ့ ဥ ပ ဒေ ကို ပြ ဌာန်း ထား ခဲ့ တယ် ။

တစ် ချိန် တည်း မှာ လည်း အ မေ ရိ ကန် ကု မ္ပ ဏီ တွေ အ မေ ရိ ကန် နိုင် ငံ ကို ပြန် လာ ဖို့ ပြောင် ပြောင် တင်း တင်း ပဲ ပြော ဆို ပြန် ခေါ် ခဲ့ တယ် ။

ထ ရမ့် အ ခု လို အ ခွန် တွေ မြှင့် လိုက် ပြီ ဆို ရင် အ နည်း ဆုံး အ မေ ရိ ကန် ကု မ္ပ ဏီ တွေ နိုင် ငံ ကို ပြန် ရင် ပြန် မ ပြန် ရင် နေ ရာ ရွှေ့ ဖို့ လုပ် ရ ပါ တော့ မယ် ။

အ မေ ရိ ကန် က တ ရုတ် နဲ့ အ ပြိုင် အ ခွန် တိုး ကောက် တဲ့ အ ခါ မှာ တ ရုတ် ဖက် က ကောက် ခံ နိုင် တာ ထက် လေး ငါး ဆ ပို ကောက် နိုင် တယ် ။ ဒါ ကြောင့် အ မေ ရိ ကန် သ မ္မ တ က သူ အ သာ စီး ရ တယ် လို့ ပြော ခဲ့ တာ ။ ဒါ ကြောင့် တစ် နှစ် အ တွင်း အ ခွန် ကောက် လို့ ပို ငွေ က အ မေ ရိ ကန် ဖက် မှာ ဘီ လီ ယံ ရာ ချီ ရှိ နိုင် တယ် ။

ဒါ ရေ တို မှာ တ ရုတ် ကို အ မေ ရိ ကန် သာ တယ် လို့ ယေ ဘူ ယျ ပြော လို့ ရ တဲ့ အ ကြောင်း ပဲ ။

ရေ ရှည် လေး ငါး ဆယ် နှစ် သာ အ ခု ပုံ စံ အ တိုင်း ဖြစ် သွား ရင် ဘယ် ရင်း နှီ မြုတ် နှံ သူ မှ တ ရုတ် နိုင် ငံ မှာ စက် ရုံ ဆောက် ပြီး ရင်း နှီး မြုတ် နှံ ဖို့ စိတ် ကူး ကြ တော့ မှာ မ ဟုတ် ဘူး ။ ဒါ ဆို တ ရုတ် ရဲ့ စီး ပွား ရေး ပူး ပေါင်း ကြီး ပေါက် ထွက် ပြီ ပဲ ။ ချမ်း သာ ဖူး သွား ပြီး ဖြစ် တဲ့ တ ရုတ် တွေ ဒီ ဒဏ် ကို တ ရုတ် မ ခံ နိုင် ပါ ဘူး ။

တ ရုတ် သူ ဌေး တွေ အ စု လိုက် အ ပြုံ လိုက် နေ ရပ် စွန့် ခွာ ကြ ပါ လိမ့် မယ် ။ ပိုင် ဆိုင် မှု နဲ့ ရင်း နှီး မြုတ် နှံ မှု တွေ ၊ ပ ညာ တတ် ဦး ဏှောက် တွေ နေ ရာ ပြောင်း သွား ကြ ပါ လိမ့် မယ် ။

လူ ဦး ရေ သန်း ၁၅၀၀ လောက် ရှိ ပြီး ကွန် မြူ နစ် သံ လက် သီး စ နစ် နဲ့ အုပ် ချုပ် နေ တဲ့ တစ် နိုင် ငံ စ နစ် နှစ် မျိုး ဆို တဲ့ တ ရုတ် ပြည် ဆို ဗီ ယက် ရု ရှား နိုင် ငံ လို မ ဖြစ် အောင် ကျား ကန် ရ ပါ လိမ့် မယ် ။

ခေတ် သစ် ပိုး လမ်း မ နဲ့ အ မေ ရိ ကန် ရဲ့ ကုန် သွယ် ရေး စစ် ကို ရှောင် လွှဲ မယ် လို့ စီ စဉ် တဲ့ တ ရုတ် ရဲ့ စီ မံ ကိန်း က အ န္တ ရယ် များ ပါ တယ် ။ ပိုး လမ်း မ စီ မံ ကိန်း ရဲ့ အ စိတ် အ ပိုင်း နိုင် ငံ တွေ အ တွက် ပါ အ န္တ ရယ် အ ငွေ့ အ သက် တွေ ရှိ နိုင် ပါ တယ် ။

ဒါ က ရေ ရှည် မှာ တ ရုတ် နိုင် ငံ ပို ပြီး ထိ ခိုက် နိုင် မယ် ဆို တာ ကို တွေး မိ စေ ပါ တယ် ။

တ ရုတ် အ မေ ရိ ကန် ကုန် သွယ် ရေး စစ် ပွဲ မှာ အ ကျိုး များ စေ မယ့် နိုင် ငံ တွေ က တော့ ဥ ရော ပ EU နိုင် ငံ တွေ ရယ် အာ ဖ ရိ က နဲ့ လက် တင် အ မေ ရိ က နိုင် ငံ တွေ ဖြစ် ပါ လိမ့် မယ် ။ သာ မန် အား ဖြင့် အာ ဆီ ယံ နိုင် ငံ တွေ က နီး နီး ကပ် ကပ် အ ကျိုး ရှိ နိုင် ပေ မယ့် တ ရုတ် နဲ့ အာ ဆီ ယံ နိုင် ငံ တွေ အ စေး မ ကပ် ပါ ဘူး ။

အ မေ ရိ ကန် က လည်း ပိုး လမ်း မ စီ မံ ကိန်း ထဲ မှာ အ ဓိ က နေ ရာ က ပါ ဝင် ကြ မယ့် အာ ဆီ ယံ နိုင် ငံ တွေ ကို လျှော့ တွက် မှာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး ။

ဘယ် လို ပဲ ဖြစ် ဖြစ် အ နောက် နိုင် ငံ တွေ ထက် လုပ် အား ခ သက် သာ တဲ့ အာ ရှ နိုင် ငံ တွေ ၊ အာ ဆီ ယံ နိုင် ငံ တွေ က တော့ တ ရုတ် နိုင် ငံ က ပြန် ထွက် လာ မယ့် ရင်း နှီး မြုတ် နှံ မှု တွေ ကို လက် ခံ ရ ရှိ ကြ မှာ ပါ ပဲ ။ အ ဆင် သင် ပြင် ထား ကြ ဖို့ သာ လို ပါ တယ် ။

တော် သေး တယ် ရေး နေ တုန်း မီး လာ လို့ ။

မိုး တင့် ( ရန် ကုန် တ က္က သိုလ် )
၁၄ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၉

မိုး တင့် ဆွေ
၁၅ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၉
ဗု ဒ္ဓ ဟူး ။

ဆရာ မိုး တင့် ( ရန် ကုန် တ က္က သိုလ် ) ၏ ဆောင်းပါးကိုလေးစားစွင်ဖြင့် ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည် .။