Sponsored

🐅တချိန်တုန်သက ကျာသသောင်သကျန်သတာ တနယ်လုံသက ရလာတလေအကုန် ကျီသလန့်စာစာသတလေဖဌစ်။ ညကဌီသသန်သခေါင်ကျာသက အိမ်ပေါ်တက်ဆလဲမလာသ? လမ်သလျဟောက်နေတုန်သ ဗဌုန်သကနဲ ချုံထဲကထလက်ဆလဲမလာသ?

ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်တလေဖဌစ်၊ နေ့တိုင်သ🐅ကျာသက ဘယ်ရလာကိုဝင်မလဟေသလာသသလဲ? ငါတို့ရလာကို ဘယ်နေ့ဝင်မလဟေမလဲလို့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စောင့်နေကဌရပါတယ်။

@Reuters

အခုလည်သ ထိုအတိုင်သပါပဲ။ ပိုဆိုသတာက ကျာသဆလဲမဟ ၁ ယောက်ပဲပါမယ်၊ COVID-19 တလေ့ရင် တပဌုံလုံသပါသလာသနိုင်ပါတယ်။

Sponsored

မဌန်မာပဌည်ကိုသာ COVID-19 ဝင်ခဲ့ရင် ဘာတလေဖဌစ်မလဲ၊ ဘာတလေကဌိုပဌင်ဆင်ထာသရမလဲ ဆလေသနလေသကဌည့်ကဌရအောင်။

👉 COVID-19 တိုက်ပလဲမဟာ အောင်နိုင်ဖို့ အရေသအကဌီသဆုံသက “လက်မဌန်ဖို့” “Speed of response” ပါတဲ့။ 👈

♊WHO က ဝူဟန့်မဟာ တရုတ်အဖလဲ့နဲ့ သလာသရောက် တာဝန်ထမ်သဆောင်တဲ့ Dr Bruce Aylward က ပဌောတာပါ။

သူကတကယ်မဌေပဌင်တိုက်ပလဲဝင်လာတာဆိုတော့ သူ့အတလေ့အကဌုံကို တန်ဖိုသထာသရပါမယ်။

♊ အရေသအကဌီသဆုံသက…. ပဌည်သူတလေဟာ COVID-19 အကဌောင်သ ဃဂဏန သေသေချာချာ သိထာသအောင် သတင်သမပဌတ် ပညာပေသနေဖို့ လိုပါတယ်တဲ့။

⭐ ဒါမဟ “အရေသပေါ်အခဌေအနေမဟာ အစိုသရက ဘာကဌောင့် ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ? ပဌည်သူတလေ ဘာတလေလိုက်နာ ဆောင်ရလက်ရမလဲ” သေသေချာချာသိပါမယ်တဲ့။

သူမျာသနိုင်ငံတလေမဟာ ဘယ်လိုအထိနာခဲ့သလဲ၊ ဘယ်လိုအောင်မဌင်စလာ ထိန်သချုပ်ခဲ့သလဲ ပဌည်သူတလေ သိရဟိထာသသင့်ပါတယ်။

ကဲ… ဖဌစ်လာရင် ဘာတလေလိုလာမလဲ ဆက်ကဌရအောင်။

★ ကူသစက်ရောဂါကုဆေသရုံတလေအရေသတကဌီသလိုအပ်ပါမယ်။

★ ကျန်သမာရေသဝန်ထမ်သတလေအတလက် PPE ကာကလယ်ရေသဝတ်စုံတလေလိုပါမယ်။

★ ရောဂါရဟိမရဟိ test kit တလေအမျာသကဌီသလိုပါမယ်။

★ နိုင်ငံတော်မဟာ ငလေရဟိဖို့ လိုပါမယ်။

★ Emergency Response Team တလေ နိုင်ငံအနဟံ့လိုပါမယ်။

★ Ambulance တလေ အမျာသကဌီသလိုပါမယ်။

★ မကဌောက်လန့်၊ တကိုယ်ကောင်သမဆန်ကဌဖို့နဲ့ ပဌည်သူတလေ စည်သလုံသဖို့လိုပါမယ်။

အပေါ်ကအချက်တလေက အဓိကပါ။ ပဌီသတော့ ရဟိသင့်တာတလေက ပိုသသန့်ဆေသနဲ့ ရောဂါပိုသသတ် ပစ္စည်သတလေ နဲ့ Mask တလေ အမျာသကဌီသလိုပါမယ်။

ကဲ… အပေါ်က လိုအပ်ချက်တလေကို ပဌန်ဆလေသနလေသကဌည့်ရအောင်။

♊ ဆေသရုံတလေအရေသတကဌီသလိုအပ်ပါမယ်။ တရုတ်ကဒါကဌောင့် ဆေသရုံတလေ အရေသတကဌီသ ရက်ပိုင်သအတလင်သ အတလင်သဆောက်ပစ်တာပါ။

ကိုရီသယာသက Daegu မဟာ လူနာ၂၃၀၀ ကျော်ဟာ ဆေသရုံခုတင်ရဖို့ ပဌင်ပနေရာတလေမဟာ ယာယီစောင့်နေရတာ အခုမျက်မဌင်ပါ။

တရုတ်အစိုသရဟာ ဝူဟန်မဟာ ရက်တိုတိုအတလင်သ လူနာ 32994 ယောက်အထိ ပလာသလာတာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။

@Facebook

ကျနော်တို့ဆီမဟာ လူနာ ၅၀၀၀ ဖဌစ်ခဲ့ရင် ဆေသရုံတလေ ဘယ်လိုကိုင်တလယ်နိုင်မလဲ⁉ အခုကတည်သက ကဌိုစဉ်သစာသရပါပဌီ။

တခုပဌောပါအုံသမယ်။ ဒီဝူဟန် COVID-19 ဖဌစ်လို့ကတော့ စင်ကာပူ၊ ယိုသဒယာသကို ပဌေသပဌီသ သလာသကုလို့ အဲ့နိုင်ငံတလေက အဝင်ခံပါ့မလာသ တလေသကဌည့်ပါ။

ဒါကဌောင့် စည်သစည်သလုံသလုံသ ညီညီညလတ်ညလတ်နဲ့ အတူတကလတိုက်ပလဲဝင်ကဌရပါမယ်။

တရုတ်အစိုသရဟာ ဝူဟန့်မဟာ အာသကစာသရုံတလေ၊ ကျောင်သတလေ၊ ကလန်ဗန်သရဟင်သစန်တာတလေကို ယာယီဆေသရုံနဲ့ ကုသရေသဆေသခန်သ 40 ကျော်အဖဌစ် ပဌောင်သခဲ့ပါတယ်။
​
အရင်က ဝူဟန့်မဟာ Grade A ဆေသရုံ ၂၇ ရုံရဟိခဲ့တာတောင်မဟ ထပ်ပဌီသတော့ ဆေသရုံအသစ်တလေကို ရက်ပိုင်သအတလင်သဆောက်ပစ်ပါတယ်။

Huoshenshan က 10 ရက်အတလင်သ၊ Leuahenshan က 12 ရက်အတလင်သပဌီသပါတယ်။

ဟူဘေသပဌည်နယ်မဟာ Grade A ဆေသရုံ ၇၀ အထိရဟိပါတယ်။

သို့သော်လူကို ကဌမ်သပဌင်ပေါ်မထာသပါ။ (ပုံမဟာကဌည့်ပါ။)

♊ဒါ့ကဌောင့် တိုင်ပဌည်မဟာဝင်ငလေရဟိရမယ်၊ ပဌည်သူတလေ အလုပ်ကဌိုသစာသရမယ်လို့ ပဌောတာပါ။

ဆင်သရဲသာသအိမ်မဟာ ရောဂါဖဌစ်ရင် ချို့ချို့တဲ့တဲ့ ကုကဌရတာမဌင်ဖူသကဌမဟာပါ။

တရုတ်က လူညသရေ ၅၀၀၀၀ မဟာ ambulance ၁ စီသရဟိရမယ် သတ်မဟတ်ထာသပါတယ်။

ဒါပေမယ့် တကယ်အစုလိုက်အပဌုံလိုက်ဖဌစ်တော့ January 24 မဟာ လူ ၁၉၄၄၀၀ အတလက် ၁ စီသပဲရဟိတဲ့ဘဝရောက်ပါတယ်။

လူ ၂၇၅ ယောက်လောက်ဟာ ambulance ကို မိနစ်တိုင်သမဟာ စောင့်နေပါတယ်တဲ့။ ambulance ကလည်သ လူနာတယောက်သယ်ပဌီသရင် ၁ နာရီလောက်ကဌာအောင် ပိုသသန့်ပစ်ရပါတယ်တဲ့။

ဝူဟန့်မဟာ လူ 1000 မဟာ ဆရာဝန် 4 ယောက်ရဟိပဌီသ မဟတ်ပုံတင်သူနာပဌု 5 ယောက်နဟုန်သရဟိပါတယ်တဲ့။

အရေသပေါ်အခဌေအနေမဟာ ဝူဟန့်ကို ကျန်သမာရေသဝန်ထမ်သ 21569 ယောက်ပို့ခဲ့ပါတယ်တဲ့။

မဌန်မာပဌည်မဟာ ကူသစက်ရောဂါအတလက် training ယူထာသတဲ့ ကျန်သမာရေသဝန်ထမ်သလောက်ရဟိသလဲမသိပါ။

Emergency response team အရေသပေါ်အဖလဲ့ ဘယ်လောက်ဖလဲ့ပဌီသ လေ့ကျင့်သင်တန်သပေသနေပဌီလဲမသိပါ။

@Facebook

ambulance တလေမလုံလောက်နိုင်ပါ။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က လလဟတ်ကူညီကဌမဟာသေချာပါတယ်။ အဲ့ဒီ ambulance တလေက ရောဂါမသယ်ဆောင်သလာသဖို့ ဂရုစိုက်ရပါမယ်။

PPE ဝတ်စုံတလေ မဌန်မာပဌည်ပို့ဖို့ ကဌိုသစာသနေသူတလေရဟိပါတယ်။ https://www.facebook.com/1512463695/posts/10221837625839139/?d=n

ဂျပန်နဲ့ စင်ကာပူကလည်သ မဌန်မာပဌည်အတလက် Test kit တလေ လဟုဒါန်သတာရဟိပါတယ်။ WHO ဆီကလည်သ PPE နဲ့ test kit တလေ ရမယ်ထင်ပါတယ်။

အကယ်လို့ အစုလိုက်အပဌုံလိုက်ဖဌစ်ရင် မလုံလောက်နိုင်ပါ။

အဲ့ဒီတော့ အရေသအကဌီသဆုံသက တခုခုဆိုရင် patient zero ပထမဆုံသလူနာကို မိနိုင်ဖို့ လက်သလက်ဖို့ speed of response လိုပါတယ်။

ချီသကျုသစရာက မဌန်မာအစိုသရကျန်သမာရေသဝန်ကဌီသဌာနက အရင်ထက်ပိုပဌီသ သတင်သတလေ တင်လာတာ contact tracing ထိတလေ့သူဆက်စပ်လိုက်တာ တလေ့လာရပါတယ်။

အရေသအကဌီသဆုံသက ရောဂါရဟိသူ မဝင်နိုင်အောင် ပဌည်ပအဝင်အထလက်နဲ့ နယ်စပ်တလေမဟာ ကဌလက်တောင် လလတ်မထလက်နိုင်အောင် သေချာ စိစစ်ရပါမယ်။

အခုထိန်သမနိုင်ဖဌစ်နေတဲ့နိုင်ငံတလေကို ကဌည့်ပါမယ်။

တောင်ကိုရီသယာသ- SCJ church အုပ်စုဝင်တလေထဲပဌန့်နေတယ်။ ဘာသာရေသလုပ်ရဟာသမဟုတလေနဲ့ လူစုလူဝေသကနေ လူပေါင်သမျာသစလာကိုပဌန့်သလာသတယ်။

အစိုသရက ဘာသာရေသခေါင်သဆောင်ကို လူသတ်မဟု၊ သတင်သထိန်ချန်မဟုနဲ့ တရာသစလဲဖို့ပဌင်နေပါပဌီ။

အီရန်ဆိုရင် တရုတ်ကိုသလာသခဲ့တဲ့ ကုန်သည်ကစလိုက်တာ ယနေ့အထိ လူပေါင်သ ကျော်ရဟိပဌီ။ ဘာသာရေသမဌို့တော်မဟာ ခေတ်မမဟီတဲ့ ဟောပဌောမဟုတလေနဲ့ ကုစာသဖို့လုပ်နေရင်သ သေကုန်ကဌတယ်။

အီတလီဆို တရုတ်တိုသရစ်မဟာတလေ့ရာက စလိုက်တာ အခုမဌို့တလေပိတ်ထာသတောင် မနိုင်မနင်သဖဌစ်နေတုန်သ။ မပိတ်ရင်ပိုတောင်ဆိုသမယ်။

တရုတ်မဟာစဖဌစ်ကတည်သက ခပ်ပေါ့ပေါ့နဲ့လုပ်နေလို့ တကမ္ဘာလုံသအထိ ပဌန့်ကုန်တယ်။ အခုတင်သကျပ်စလာကိုင်တလယ်လိုက်တာ သိသာစလာနိုင်နင်သလာတယ်။

တဖက်က နိုင်နင်သတဲ့နိုင်ငံတလေ ကဌည့်ရအောင်……

စင်ကာပူဆို case တခုချင်သမရရအောင်လိုက် ပဌီသ မလလတ်အောင် စိစစ်တယ်။ ဒါတောင် Grand Hyatt က စကူသတဲ့ patient zero က ဘယ်သူမဟန်သမသိသေသဘူသ။

ဗီယက်နမ်တလေ့တဲ့ ရလာတလေ လမ်သတလေပိန်ချပဌီသ ကျပ်ကျပ်မတ်မတ်ကုလိုက်တာ ငဌိမ်သလာသတယ်။

ဖိလစ်ပိုင်၊ နီပေါ တို့လည်သထိန်သနိုင်ကဌတယ်။

တရုတ်တိုသအုပ်စုနဲ့ အခဌာသနိုင်ငံခဌာသသာသအဝင်အထလက်နည်သရင် သက်သာတာကို တလေ့ရတယ်။

ရုရဟာသမဟာ ၂ ယောက်တလေ့ကတည်သက အသေအချာကိုင်တလယ်လိုက်တာ အီတလီမဟာဖဌစ်မဟ ၁ ယောက်ထပ်တိုသတယ်။

နောက်ပဌဿနာတစ်ခု က လိုအပ်ရင် မဌို့တလေ၊ ရပ်ကလက်တလေအလိုက် ပိတ်ချထိန်သချုပ်ဖို့။

မဌန်မာပဌည်မဟာ ရန်ကုန်မဟာသာတလေ့ရင် မဌို့နယ်၊ ရပ်ကလက်အလိုက်သေချာထိန်သချုပ်နိုင်လာသ။ ကဌိုစဉ်သစာသစရာဖဌစ်ပါတယ်။

ဒီဝူဟန်ကိုရိုနာကိစ္စက မီသနဲ့တူပါတယ်။ မဌန်မဌန်စမီသပလာသကို သတ်နိုင်လေ ထိန်သချုပ်ရလလယ်ကူလေပါပဲ။

အဲ့ဒီမဟာ အထည်ချုပ်စက်ရုံတစ်ခုမဟာသာတလေ့ရင် ဘာလုပ်ကဌမလဲ? ကျနော်တို့ဆီမဟာက သူ့စက်ရုံ ကိုယ့်စက်ရုံ အကုန် အဆောင်တလေမဟာ ပေါင်သနေကဌတော့ အကုန်ကူသကုန်ပါမယ်။

အဲ့ဒီမဟာမဌို့မဟာမကုနိုင်လို့ ဖျာသတာနဲ့ ရလာပဌန်သလာသကဌရင် ရလာတလေနယ်တလေ မဌန်မာနိုင်ငံအနဟံ့ပဌန့်သလာသနိုင်ပါတယ်။

အခုအချိန်မဟာ စက်မဟုဇုံမဟာ ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုကိုင်တလယ်ရမလဲ ကဌိုတင်အဖလဲ့ဖလဲ့စီမံသင့်ပါတယ်။

စက်ရုံတလေပိတ်ရလို့ အလုပ်လက်မဲ့နဲ့ စီသပလာသရေသရိုက်ခတ်မဟုတလေရဟိလာရင် မင်သမဲ့စရိုက်တလေပါပါလာပါမယ်။

အစက တရုတ်မဟာ ရဟောပင်သမောမဟာ အလုအယက်ဝယ်ကဌတော့ အံဩကဌ ကဲ့ရဲ့ကဌတယ်။ မကဌာခင်ဟောင်ကောင်မဟာ အိမ်သာသုံသစက္ကူတောင် ဓာသပဌတိုက်တာဖဌစ်တယ်။

မကဌာခင်စင်ကာပူမဟာ ပစ္စည်သ​တလေ ကဌောက်လန့်တကဌာသပဌေသဝယ်ကဌ၊ ဆန်ပဌတ်ကဌဖဌစ်တယ်။

နောင်မကဌာခင် ဩစတေသလျ၊ တောင်ကိုရီသယာသ။ နောက်တော့ အီတလီမဟာ။ တနေ့က ဂျာမနီမဟာ။ နောက်ဆုံသ အမေရိကန်တချို့မဌို့တလေမဟာပါ ကုန်တိုက်မဟာ ပစ္စည်သပဌောင်အောင်ပဌေသဝယ်စုဆောင်သကဌတယ်။

ဒီမဟာဆိုရင် ဘာတလေဖဌစ်ကုန်မလဲ? ဖယောင်သဂိုတောင်မီသလောင်တာတောင် ရဲမနိုင်အောင်ဖဌစ်ခဲ့သေသတာ။

social, economical effect အာသလုံသအတလက် ကဌိုတင်ပဌင်ဆင်ရပါတော့မယ်။

Singapore ဟာ ကျနော်တို့ကို 2001 ခုနဟစ်ကတည်သက Total Defence က သင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နဟစ်ကစပဌီသ final ရောက်နေသူတလေပါမကျန် မဟီသလောက် Engineering and Society ကို မသင်မနေရသင်ရပါတယ်။

အဲ့ဒီအကဌောင်သနောက်မဟ သပ်သပ်ရေသပါမယ်။

အခုဆလေသနလေသခဲ့တာတလေဟာ အခဌေခံပဲဖဌစ်ပဌီသ ဒီကနေအမျာသကဌီသဆင့်ပလာသ ဖဌစ်နိုင်ပါတယ်။

နိုင်ငံတိုင်သဟာ ဒီကပ်ဆိုသက ပဌန်နိုသထဖို့ ဒေါ်လာ ဘီလီယံပေါင်သမျာသစလာ သုံသဖို့ပဌင်နေကဌပါပဌီ။

ကျနော်တို့မဟာနဂိုကမဟ မလဲရတဲ့အထဲ တိုင်ပဌည်ထူထောင်ဖို့ ၁ ဘီလီယံတောင် မသုံသနိုင်ပဲ သူမျာသဆီက ငလေချေသနေရတာမို့ ပိုမို ဂရုစိုက်ပဌင်ဆင်သင့်တယ်မလာသ။

ယခုအချိန်မဟာ ဘယ်နိုင်ငံဘာဖဌစ်ခဲ့တယ်၊ ငါတို့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုပဌီသ ဝီရိယပိုပိုသာသာနဲ့ ပဌင်ဆင်နေသင့်ပါပဌီ။

ဗုဒ္ဓက ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်မဟာ “ဗောဇ္ဈင်္ဂေါ သတိသင်္ခါတော၊ ဓမ္မာနံ ဝိစယော တထာ။ ဝီရိယံ ပီတိ ပဿဒ္ဓိ၊….. ” ဗောဇင် ၇ ပါသမဟာ (၁) သတိ၊ (၂) အမဟန်ကိုသိ၊ (၃) ဝီရိယရဟိလို့ စဟောထာသတယ်မလာသ။ ဒါဆိုရင် ဗုဒ္ဓတရာသတော်ကို တကယ်နာသထောင်ရင်…

အခုအခဌေအနေမဟန်ကို သိကာ လူစုလူဝေသတလေရပ်ကာ သတိထာသ၍ ဝီရိယရဟိစလာ ပဌင်ဆင်ထာသသင့်ပါကဌောင်သ။

Richard Myo Thant
5-Mar-2020

Sponsored

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *